Park Špilberk

Park Špilberk

místo: Brno
 

 

Městský park Špilberk o rozloze 17 ha je nejvýznamnějším brněnským parkem založeným městskou správou a jako jedinečná památka zahradního umění je spolu s hradem Špilberk prohlášen Národní kulturní památkou.

Ve středověku byly horní svahy kopce Špilberk z obranných důvodů holé, dolní svahy byly osázeny vinicemi a ovocnými sady. Krajinářský park v romantickém slohu byl založen z podnětu brněnského starosty Christiana d'Elverta v letech 1861 až 1862. Zakládání parku řídil dle vlastního projektu umělecký zahradník Antonín Šebánek pod dohledem Karla Offermanna, ředitele zemských zahrad Františkova a Lužánek. Základem kompozice parku byly promenádní cesty s alejemi a vyhlídkovými místy a krajinářské výsadby dřevin a bylin. Dřeviny k výsadbě byly získávány převážně darem z okolních panství, od významných osobností a brněnských občanů. Od 80. let 19. století do 20. let 20. století byl park doplňován vyhlídkovými altány a pomníky a bylo zde zřízeno městské zahradnictví pro péči o brněnskou veřejnou zeleň.

V současné době probíhá celková obnova parku dle projektu Ing. Evy Damcové.

Významné objekty v parku:

 • Hrad Špilberk byl založen ve 13. století Přemyslem Otakarem II. Po obléhání švédskými vojsky v 17. století byl vybudován nový hradební systém a Špilberk se pro svůj strategický význam stal zemskou pevností. Po napoleonských válkách byla pevnost zrušena a objekt se stal velkou věznicí. Od poloviny 19. století sloužil hrad jako vojenská kasárna. Od roku 1960 užívá prostory hradu Muzeum města Brna.
 • Altán, jižní vyhlídkový pavilon, dle návrhu A. Prastorfera daroval městu v roce 1885 Ch. d'Elvert
 • Gloriet, severní vyhlídkový pavilon s orientačním stolem, z roku 1884 dle návrhu A. Prastorfera.
 • Pomník Christiana d'Elverta, bývalého brněnského starosty a zakladatele parku, dle návrhu A. Prastorfera z roku 1884. Z klasicistního památníku byla časem odstraněna busta a nápis, který se vztahoval k zakladateli parku.
 • Pomník italských karbonářů, vězněných v letech 1823 až 1845 ve špilberské věznici, od M. Stanich-Sardiho z roku 1925.
 • Pomník Pavla Křížkovského, významné osobnosti brněnské hudební kultury 19. stol., od F. Fabiánka z roku 1925.
 • Pomník Raduita de Souches, obránce Brna proti Švédům, od J. Tomoly z roku 1902.
 • Socha sv. Jana Nepomuckého, barokní socha světce z konce 18. stol.

Informační tabule - Park Špilberk (pdf)

Informační tabule - Zahrada pod hradbami (pdf)

Správkyně parku:   Marie Slavíková 


 

In the Middle Ages the upper hillsides of the Špilberk park were plain due to the defense, and the lower parts were planted with vineyards and orchads. The landscape park, designed in a romantic style, was established due to the mayor of Brno Christian d'Elvert in 1861 and 1862. The establishment of the park was conducted by a design gardener Antonín Šebánek under supervision of Karel Offermann, a director of the gardens Františkova and Lužánky. The basis of the composition were promenade pathways with the orchards and lookout sights, and landscape plantings of timber species and herbs . The timber plants were received mostly as gifts from the surrounding manors, from important personalities and citizens of Brno.
Špilberk park
, a seventeen- hectar park, is one of the most significant parks in Brno established by the municipality and as a unique landmark of the garden design it is, together with Špilberk Castle, declared a National cultural heritage.

From the 1880’s to the 1920’s the park was supplemented with lookout gazebos and monuments. A municipal garden centre was set up here to take care of the public greenery.

The park has been completely restored on the basis of a project by Ing. Eva Damcová.

 

Significant objects in the park:

 • Špilberk Castle was established by Přemysl Otakar II. in the 13th century. A new city walls system was built after being sieged under the Swedish forces in the 17th century. After that Špilberk became an important fortress of the country. The fortress was abolished after the Napoleonic Wars and the building became a large prison. From the middle of the 19th century the castle was used as a military barracks. The castle has been used by the Museum of the Brno City since 1960.
 • A gazebo in the south lookout pavilion was designed by A. Prastorfer and was given to the city as a present by Ch.d'Elvert in1885.
 • A gloriette in the north lookout pavilion with an indicative table was designed by A. Prastorfer in 1884.
 • The Christian d'Elvert’s monument, who was a former mayor of Brno and a founder of the park, was designed by A. Prastorfer in 1884. A bust and a sign which referred to the founder of the park has been removed.
 • A monument of Italian Carbonaris, who were jailed from 1823 to 1845 in the Špilberk prison, was designed by Stanich-Sardi in 1925.
 • A monument of Pavel Křížkovský, a significant person to the music culture in Brno in the 19th century, was designed by F. Fabiánek in 1925.
 • A monument of Raduite de Souches, a defender of Brno against Swedish, was designed by J. Tomola in 1902.
 • A statue of Saint Jan Nepomucký is a baroque statue of the saint from the end of the 18th century.

 

The administrator of the park: Marie Slavíková

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

ZŘIZOVATEL

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

 

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2016

ISO 45 001 : 2018

ISO   9 001 : 2016

© Copyright by VZMB 2019-2024

Vytvořeno službou Webnode