ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE ULICE KRKOŠKOVA - dokumentace

27.10.2022 15:27

Koordinační situace 1

Koordinační situace 2

Vegetační úpravy 1

Vegetační úpravy 2

Závlahy 1

Závlahy 2

Posudek znaleckého ústavu

Příloha k posudku

Znalecký posudek 

 

 

Ulice Krkoškova

Od roku 2013 probíhala jednání ohledně rekonstrukce ulice Krkoškova.

Stromořadí roste v extrémně zhoršených stanovištních podmínkách. Prokořenitelný prostor je limitován ze všech stran. Asfaltový chodník je v mnoha místech destruovaný vlivem kořenových náběhů. Kořenové mísy jsou extrémně malé. V ulici jsou patrny známky po dříve provedených výkopových pracích, kdy došlo k poškození některých částí kořenových systémů stromů. Patrno je časté poškození bází kmene.

Stromy jsou velmi často v ochranném pásmu přípojek inženýrských sítí, postupně dochází k jejich opravám a úpravám. Některé stromy v posledních 10 letech byly odstraněny (asi 6 ks) z důvodu havárie těchto vedení, která již byla zastaralá. Tento proces se bude bez rozsáhlé rekonstrukce zhoršovat.

V roce 2013 byl na základě objednávky firmy PK Ossendorf, s. r. o. vypracován znalecký posudek od Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D. Tento posudek vyhodnocuje stav stromořadí lip mezi ulicemi Alešova a Merhautova. Hodnocení probíhalo v době vegetace. Závěrem posudku je konstatování, že dalších výkopové prace nelze provést bez destrukce kořenů.

Vzhledem k havarijnímu stavu přípojek u 3 nemovitostí byly v roce 2014 provedeny v ulici sondy mapující kořenový systém rostoucích lip. Sondy obnažily kořeny jak v chodníku, tak v komunikaci. Hlavní podíl kořenů u všech zkoumaných stromu byl v chodníkové části cca do 30 cm. Minimální podíl kořenů směřoval pod asfaltovou komunikaci. V chodníku jsou veden IS a kolem stromů přípojky k jednotlivým domům.

Další posudek je z roku 2016, který vypracovala na objednávku Magistrátu města Brna, odboru životního prostředí, Menddelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.. Posudek reaguje na navržené varianty řešení této lokality. Vyhodnocuje rozsah výkopovýh prací a celkových úprav. Za nejvhodnější variantu zde navrhuje tu, která znamená vykácení všech stromů a to z důvodu možnosti vytvoření dobrých podmínek pro nové stromořadí, která zajistí jejich dlouhodobou existenci. Druhým důvodem uvedeným pro zvolenou variantu je nemožnost realizace takto rozsáhlých prací bez poškození stromů. Posudek doporučoval zvážení navržení vzrůstnějších stromů, jakožto adekvátní náhradu za vzniklou újmu (ta byla ve finální podobě projektu podpořena a schválena).

Třetí a poslední posudek byl taktéž z roku 2016 a vznikl na objednávku Statutárního města Brna u Ing. Tomáše Forala. Posudek reaguje na navržené varianty řešení této lokality. Za nejvhodnější variantu vyhodnocuje variantu 3B – ponechání aleje po obou stranách a kácení stromů je ne vjezdech a stromů ve špatném zdravotním stavu. Z posudku vyplývá, že bude zachováno 20 lip. Posudek upozorňuje na nutnost ochrany stromů při stavbě a to hlavně při obnažení kořenů u stromů i z více stran. V případě vykácení aleje doporučuje náhradu velko korunnými stromy.

Na základě vyhodnocení jednotlivých posudků, zvažování všech variant řešení, byl v poslední fázi dopracován projekt s kompletní náhradou zeleně.

Důvodem je, že takto rozsáhlý projekt rekonstrukce nelze realizovat bez poškození stromů v takovém rozsahu, že to není slučitelné s jejich další perspektivou na stanovišti. V mnoha případech by došlo k obnažení kořenového systému i ze 2 - 4 stran a nelze do budoucna zajistit stabilitu stromů.

Byla prosazena náhrada zeleně ve výši ocenění dřevin. V ulici Krkoškova jsou navrženy 2 druhy listnatých dřevin. V místech, kde bude prostoru méně je navržen okrasný druh hrušně Pyrus Calleriana ´Chanticleer´a v místech kde je prostoru dostatek bude okrasná třešeň Prunus avium ´Plena´. Oba stromy splňují nároky na druh stromu bez opadu plodů a dostatečně odolné pro následující klimatické extrémy. V celé ulici je navržen závlahový systém, který pomůže dopěstování aleje do produktivního věku.

Náhradou bude v ulici Krkoškova vysazeno 88 stromů. Ulice bude doplněna o výsadbu habrů v linii při stanovišti kontejnerů na odpad k jejich odclonění. Ve vymezeném pásu trávníku budou vysazeny cibuloviny. Nově budou vytvořeny záhony trvalek a travin. Lokálně budou vysazeny popínavé rostliny na konstrukci. Další stromy budou vysazeny v ulici Fugnerova, kde bude nově vytvořena jednostranná alej.

Celá lokalita Brno – sever bude dosazena o dalších 150 ks stromů.

Využití časti kmenu z lip z ulice Krkoškova:

  • Část bude použita na výrobu mobiliáře pro brněnské parky
  • Část bude zachována jako torzo vyznamné brněnské aleje – bude založeno v parku Božetěchův sad v areálu VZMB – zde budou postupně soustředěny kmeny z významných brněnských alejí, bude sloužit pro hmyz i jako dekorace
  • Část bude poskytnuta pro chráněné dílny
  • Část k řezbařským účelům
  • Symbolicky bude řešeno umistěné torzo do ulice Krkoškova

 

Zpět

Kontakt

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

+420 542 422 641

ZŘIZOVATEL

Statutární město Brno
Magistrát města Brna
Dominikánské nám.1
601 67 Brno

 

Jsme držitelé certifikátů:

ISO 14 001 : 2016

ISO 45 001 : 2018

ISO   9 001 : 2016

© Copyright by VZMB 2019-2024

Vytvořeno službou Webnode