Přeskočit navigaci

Omezování používání glyfosátu při zakládání a údržbě zeleně ve správě VZmB

V souladu s obecným trendem zdravějšího životního stylu, vědomým respektem k přírodě a se snahou o snížení poškozování životního prostředí bylo při zakládání a údržbě zeleně ve správě VZmB v posledních letech výrazně omezeno používání agrochemikálií. 

Co se týče průmyslových hnojiv, na volných plochách byla zcela nahrazena organickým hnojením v podobě mulčování posekané trávy a podrceného listí. Organická hmota zůstává na místě, kde vznikla, pouze je rovnoměrně rozprostřena. Šetrná k životnímu prostředí je tak nejen forma hnojení, ale odpadá také likvidace původního materiálu a jeho přeprava.  

Podobný přístup je volen při aplikaci herbicidů, látek, které jsou používány především k likvidaci plevele. Selektivní herbicidy, využívané např. k hubení plevelů dvojděložných rostlin v trávnících, přestaly být používány zcela, výskyt kvetoucích rostlin v trávnících není považován za vadu a dokonce je na vybraných místech podporován jinými přírodě blízkými způsoby péče (např. spásáním). Použití širokospektrých herbicidů, nejčastěji glyfosátu, bylo značně omezeno, od roku 2012 přestaly být aplikovány ve zpevněných plochách, jejich použití bylo nahrazeno nízkým sečením a nyní zkoušen další způsob likvidace plevelů v podobě strojové aplikace horkou párou, který zároveň plochy čistí od nápisů, žvýkaček a jiných nečistot. Použití herbicidu tak bylo omezeno pouze na zatírání pařízků odstraněných expanzivních náletů nepůvodních dřevin (akátů, pajasanů) a při zakládání nových květinových záhonů v původně travnaté ploše formou výsevu. Semena květin mají při vzcházení proti oddenkům vytrvalých plevelů a trav, které při pouhém mechanickém odstranění v hlubších vrstvách půdy zůstávají, značnou konkurenční nevýhodu.

V letošním roce bude ale i v tomto případě vyzkoušen nový šetrnější způsob založení záhonů bez použití herbicidů. Bude použit pouze mechanický způsob, kdy bude strhnut travní drn včetně vrstvy kořenů do hloubky 15-20 cm. Původní zemina v této vrstvě bude nahrazena novým substrátem. Použit bude vlastní míchaný zahradnický substrát s pískem a na části bude nově vyzkoušen kompost z městské kompostárny pro porovnání vlastností a míry zaplevelování. Takto budou založeny nové záhony na ulicích Poříčí (úsek Renneská – Heršpická), Šumavská a Zborovská. Odplevelování v průběhu vegetace bude prováděno jako doposud opět výhradně ručně.

 

Přehled použití glyfosátu od roku 2012:

rok

zpevněné plochy

výsadbové mísy stromů

pařízky náletů (řádově)

nezpevněné plochy

množství glyfosátu

2012

0

2120 ks - stromořadí

2000 ks

0

6,3 l 

2013

0

0

1000 ks

1099 m2 - trvalkové záhony založené na podzim

3,6 l

2014

0

0

1000 ks

0

3,0 l

2015

0

0

500 ks

1178 m2 - letničkové záhony z výsevu

2,1 l

 

2016

0

0

500 ks (plán)

0

1,5 l