Přeskočit navigaci

Moderní technologie

Elektromobily

Veřejná zeleň města Brna využívá celkem 5 elektromobilů. Nejnovější dva Elektromobily značky GOUPIL G 5 a G4 byly pořízeny za podpory Státního fondu životního prostředí České republiky resp. Ministerstva životního prostředí v rámci programu Ekomob (čistá mobilita).

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Goupil

Goupil

goupilgoupil

AIR Spade

Šetrné odkrývání kořenů tlakovým vzduchem


Použití  

  • Celková nebo částečná výměna substrátu v kořenové zóně u stromů s výrazně zhutněným povrchem dlouhodobým vlivem. Povrch muže být zhutněn v důsledku parkování aut, pěšího provozu, nebo stavební činnosti
  • Nakypření povrchu v kořenové zóně u stromů se zhutněným povrchem krátkodobým vlivem. Náprava po stavební činnosti.
  • Provádění výkopových prací v kořenové zóně stromu. Citlivé odhalení kořenů okolo zdí při pokládce drenáží, při pokládce obrubníků apod.

 

Princip odkrývání kořenů tlakovým vzduchem je v České Republice známý pouze na úrovní výzkumu a již byl publikován některými odborníky. Do použití v široké praxi (v arboristice) se však nerozšířil i přes jeho nepochybné uplatnění. V zemích, kde arboristika má hlubokou historii, se používá jako jeden z běžných nástrojů pro výkon arboristických zásahů, které komplexně nazýváme vylepšování stanoviště stromů.

Problematika špatného stavu stromů ve městechmá kořeny v obtížné slučitelnosti pojetí městského prostředí dnešním člověkem a nároky stromů na své stanoviště. Snaha efektivně využít každý metr čtvereční městské plochy pro naše potřeby, zhoršuje kvalitu půdního prostoru ve kterém stromy rostou. V důsledku toho se snižuje jejich vitalita, přestávají plnit svou estetickou a hygienickou funkci a výrazně rostou finanční náklady na jejich údržbu.

Jsme přesvědčení, že vylepšování stanoviště stromů má v arboristice své místoa je u nás neprávem opomíjeno. Vzhledem k tomu, že považujeme péči o stanoviště stromu za jeden z hlavních směrů budoucnosti arboristiky, věnujeme velkou pozornost novým technologiím a jejich prosazení do praxe.

Citlivé odstraňování substrátu je založeno na principu dopadu úzkého proudu usměrněného vzduchu na drobné komory v půdě. Ty pod tlakem explodují a půda se uvolňuje. Tento způsob je tak efektivní, že stačí sebemenší obsah vzduchu v půdě, abychom dosáhli požadovaného efektu i na velmi zhutněných stanovištích. Naopak okolo povrchu kořenů stromů, jenž mají povrch zaoblený bez vzduchových mezer, proud neškodně obtéká a nedochází tak žádnému poškození.

Podle potřeby zvoleného zásahu se odstraňuje buď svrchní vrstva do 10cm, nebo hlubší profily i více než 30cm. Pak je potřeba vyfoukaný substrát vhodně odsávat. Odstraněný substrát se nahrazuje novým, obsahující složky speciální pro potřeby daného stanoviště a stromu.

Charakter této technologie vyžaduje pečlivou ochranu odhalených kořenupřed vysycháním po celou dobu výměny substrátu. Dle našich zkušeností jsou poškozeny vyschnutím pouze nejjemnější absorpční kořínky, které však regenerují v horizontu několika málo dní.

Použitím vhodného složení substrátu umožníme vsakování povrchové vody a stálou přítomnost půdního vzduchu. Na takto upraveném stanovišti lze v některých případech i parkovat automobily při zachování půdních vlastností a struktury.

 

AIR spade AIR spade

 

Omezování růstu plevelů horkou vodou

Využívanou technologií je horkovodní likvidátor plevelů, kterým se odplevelují zejména dlážděné plochy a chodníky. 
Záhony také zakládáme a udržujeme výhradně bez použití herbicidů. Pokud záhon vzniká na původně travnaté ploše, je trávník „spálený“ za pomoci ekologické metody Wave Weed Control, což je aplikace horké vody o teplotě 95-98°C přímo na trávník nebo plevel. Po odstranění a rozrušení suchého travního drnu mechanizací je plocha ručně dočištěna a připravena k výsadbě. Současným trendem při zakládání záhonů je snaha o co největší ohleduplnost k prostředí, ve kterém žijeme, což v tomto případě znamená upouštění od používání chemických prostředků, zejména herbicidů.