Přeskočit navigaci

Fotogalerie

Wilsonův les

místo: Brno

Historie

Lesopark Wilsonův les byl založen na skalnatém kopci nad Svratkou roku 1882 velkostatkářem a notářem císaře Františka Josefa  Ludvíkem Odstrčilem.  Za přispění Františka Josefa  vznikl na kopci císařsko-královský lesopark, který sloužil jako výletní místo s pěkným výhledem. Pro výsadbu byly použity listnaté stromy, borovice a douglasky. Navíc byl ve svahu z různých jehličnatých dřevin vysázen nápis obřích písmen FJE (zkratka František Josef, Elisabeta), který byl dobře viditelný z protějšího kopce i z údolí. Kolem cest v lese bylo dřevěné zábradlí. Na okraji lesoparku u ulice Krondlovy byla zřízena dřevěná bouda, kde se prodávalo občerstvení a později stavba sloužila údržbě a správě parku. Další výrazná změna lesoparku byla provedena v 70. letech 20. století, kdy byl v horní části lesa vysekán průsek a byla zde zřízena sjezdovka s umělým povrchem.

Péči o Wilsonův les zajišťoval až do konce 2. světové války okrašlovací spolek. Do 90. let zajišťovaly péči o lesopark Technická a zahradní správa města Brna a poté Zeleň města Brna,s.p. V roce 1993 požádala městská část Brno-Žabovřesky o svěření Wilsonova lesa jako historického majetku Žabovřesk. S ohledem na neutěšený stav, jehož zlepšení nebylo možné z rozpočtu městské části zajistit, požádala městská část o převedení správy a údržby Wilsonova lesa ze své působnosti do působnosti města.

 

Současnost

Od 1.11.2001 je svěřena správa většinové rozlohy lesoparku, jakožto celoměstsky významné zeleně, Veřejné zeleni města Brna, p.o. Zhruba 2 ha spravují Lesy města Brna (u Pisárek), 32,1 ha spravuje VZmB. Veřejná zeleň města Brna převzala Wilsonův les v poměrně zanedbaném stavu. I předchozí správci se snažili v lesoparku provést různá zlepšení stavu - např. vydláždění cest v Akátkách, výsadbu stromořadí podél ulice Eliášovy či výstavbu dvou nových netradičních dětských hřišť - ovšem celková zanedbanost lesoparku rostla. To se projevilo ve zhoršeném stavu zeleně (přerostlé a neúplné živé ploty, náletové dřeviny, napadené jehličnaté stromy), v chátrající vybavenosti parku (rozbité lavičky, chybějící odpadkové koše, část dětských hřišť v nefunkčním a tedy nebezpečném stavu). Cesty mají rozrušený povrch, odvodňovací kanálky jsou na mnoha místech zanesené a neslouží svému účelu.

 

Od konce roku 2001 do února 2006 byly v lesoparku provedeny tyto práce:

 • oprava povrchů cest (od ulice Jana Nečase, na Sokolem, od Bouslava Martinů - rozšíření cesty)
 • nové přístupy z ulice Rezkovy a B. Martinů
 • obnova odvodňovacích kanálků, výstavba chybějících propustků
 • oprava hrázek potoka
 • obnovené hřiště na ulici Havlíčkově - 2 části - pro malé a pro větší děti
 • nově vybavený herní plácek u ulice Šmejkalovy a nad ulicí Zeleného
 • oprava 2 hřišť nad dětským domovem Dagmar  (oprava kotvících prvků, houpaček, skluzavek...)
 • oprava lávky přes bývalou sjezdovku
 • probírky náletů - na cca 1/4 plochy
 • asanace 2000 napadených jehličnanů ( smrky - kůrovec, borovice oslabené suchem, napadené sypavkou a kůrovcem), včetně  likvidace dřevní hmoty
 • výsadba stromů - 280 ks (převážně lípy, duby, buky, habry, modříny)
 • výsadba lesních sazenic - 600 ks (buky, duby, lípy, borovice)
 • výsadba keřů 2000 ks (živé ploty i volně rostoucí výsadby)

Kromě VZmB provádějí práce a pravidelnou údržbu dva dodavatelé - p. Melounová a firma Robinia s.r.o. Doposud provedené práce pomohly odstranit nejhorší stav. Pro uvedení lesoparku do optimálního stavu je však třeba koncepční přístup a pravidelná investice do zlepšovacích prací. Byla vypracována koncepce péče o lesopark, která rozděluje práce do 5-ti etap podle priorit.

 

Dle přidělení finančních prostředků městem budou postupně realizovány tyto práce:

 • likvidace napadených jehličnanů včetně likvidace dřevní hmoty (zbývá ještě cca 600 akutně napadených stromů, počet se však mění v závislosti na rychlosti šíření škůdce na zdravé stromy)
 • probírky náletů (zbývá cca 22 ha - nutno pravidelně opakovat)
 • výsadby stromů (400 ks), lesních sazenic (5000 ks) a keřů (30000 - včetně půdopokryvných keřů, živých plotů a skupin) včetně zálivek
 • nové povrchy nezpevněných cest, nové cesty (serpentiny nad tramvají, spojovací cesty), nový povrch včetně obrubníků asfaltové plochy u sportovní haly
 • oprava zídek a zbývajících hrázek potoka, vybudování nových zídek u nově zřízených cest
 • oprava a zbudování zábradlí u nových cest
 • oprava schodišť
 • dětská hřiště - nové u ulice Eliášovy, obnova dosluhujících nad Dagmar, v Akátkách, nový plácek nad ulicí Jana Nečase
 • zřízení odpočívadel - v místech s vyhlídkami, u křižovatek - stůl + lavičky + koš, případně informační tabule
 • informační systém
 • nový mobiliář - dřevěný, výtvarně zpracovaný a jednotný pro mobiliář, odpočívadla i informační systém
Správkyně parku: Ing. Alexandra Koutná

 

Park Koliště Park Koliště Park Koliště Park Koliště Park Koliště Park Koliště
Zpět na stránku Fotogalerie