Přeskočit navigaci

Ulice Krkoškova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce komunikace

Datum zveřejnění: 24.03.2015 12:35

 

Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce komunikace

Krkoškova

1.ÚVOD

      Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a Brněnské komunikace, a. s., připravují od roku 2013 v ulici Krkoškova rekonstrukci kanalizace a vodovodu a následnou obnovu komunikačních ploch. Investorem obou akcí je statutární město Brno. Projekt rekonstrukce kanalizace a vodovodu zpracovává spol. Kovoprojekta, a. s., rekonstrukci komunikace projektuje PK Ossendorf, s. r. o.
      Rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury se týká dvou vodovodních přivaděčů DN 500 a DN 600, dále zásobovacího řadu DN 80 včetně výměny přípojek, a kanalizace DN 500/750 a DN 400 včetně přípojek. Součástí záměru je i rekonstrukce vodovodů a kanalizací v ulicích Zátiší a část ulice Fügnerova.
      Návrh rekonstrukce komunikace vychází z požadavků BKOM a ÚMČ na řešení dopravní situace v dané oblasti při současné snaze o vytvoření maximálního počtu oficiálních parkovacích míst.

2.NÁKLADY 

      Celkový objem nákladů na zamýšlenou rekonstrukci ulice lze odhadnout na více než 100 mil. Kč.

3.PRŮBĚH PŘÍPRAVY

      V únoru 2013 byl Veřejné zeleni města Brna, p.o. (dále jen VZmB)  předložen návrh na stavbu „Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce komunikace“. Projektanti seznámili zástupce VZmB s projektem a to z hlediska návrhu nového šířkového uspořádání ulice a umístění nových tras vodohospodářských staveb. Problémový úsek je mezi ulicemi Mathonova a Alešova, kde výkopovým pracím brání kořenový systém dvouřadé aleje vzrostlých lip. Stavbou budou porušeny kořenové systémy u všech lip a tím dojde k zhoršené stabilitě stromů. VZmB je zásadně proti poškozování kořenů plánovanou stavbou a proti  kácení vzrostlých lip. Naše organizace požadovala po organizaci BVK, a.s. zpracování znaleckého posudku za účelem zhodnocení aktuálního zdravotního stavu lipového stromořadí na ul. Krkoškově. Tento posudek byl zadán Ing. Jaroslavu Kolaříkovi, znalci v oboru dendrologie.
      Protichůdné zájmy na jedné straně rekonstrukce zásadních prvků systému zásobování města Brna pitnou vodou, na druhé straně ochrana mimořádně cenného stromořadí, vedly v květnu 2013 k přerušení prací na projektu rekonstrukce kanalizace a vodovodů i na rekonstrukci komunikace.
      Aby bylo možné tuto zásadní kolizi vyřešit uspokojivě jak z hlediska zájmu dopravního a vodohospodářského, tak i z hlediska ochrany zeleně, byla v průběhu července a srpna 2013 zpracována podrobná studie možných řešení. Studie vznikla za spolupráce projektantů komunikační stavby a staveb vodohospodářských a zkoumala maximální dosažitelné parametry dopravního řešení při zachování zásad prostorového uspořádání sítí ve vztahu k dopadu na stromořadí.
      Byly vypracovány a následně porovnávány tři základní varianty řešení:
Varianta A: stromořadí bude na straně sudých i lichých čísel vykáceno, nahrazeno novou výsadbou dřevin, provoz bude obousměrný, parkování podélné po obou stranách ulice.
Varianta B: stromořadí zůstane zachováno na severní straně ulice (strana sudých čísel), na jižní (lichá strana čísel) bude vykáceno a nahrazeno novou výsadbou, provoz bude oboustranný, parkování podélné po obou stranách ulice. 
Varianta C: stromořadí zůstane zachováno v současném rozsahu s výjimkou několika neperspektivních dřevin, obrubníky budou v rámci možností posunuty k ose vozovky o cca 30 – 50 cm, provoz bude jednosměrný, parkování po obou stranách ulice.
      K projednání uvedených variant připravil zpracovatel PD rekonstrukce komunikace v koordinaci se zpracovatelem PD rekonstrukce kanalizace a vodovodu příslušné situace a charakteristické příčné řezy s krátkým textovým hodnocením důležitých aspektů jednotlivých variant z hlediska dopravního řešení a uspořádání inženýrských sítí s ohledem k požadavkům VZmB na ochranu popř. výsadbu dřevin.
      Varianty B a C mají každá dvě podvarianty. Varianta A, která nabízela nejvíce prostoru pro statickou dopravu, byla rozpracována ve čtyřech podvariantách. Zároveň ve variantách B a C se zpracovatelé studie snažili respektovat zásady ochrany stromořadí dle požadavku VZmB. 
      Varianta C se hned zpočátku jevila jako nereálná, protože neumožňovala uspokojivé umístění inženýrských sítí s ohledem na ochranu kořenového systému stromů a byla neproveditelná rovněž z hlediska dopravního a z hlediska standardních požadavků na komfort chodců. 

4. KOŘENOVÉ SONDY U VZROSTLÝCH LIP NA UL. KRKOŠKOVĚ

      Na základě předcházejících jednání se jeví reálně varianta obousměrně průjezdné ulice (podmínka BKOM) s  parkováním podél obrubníků, která zachovává stávající počet parkovacích míst. Při tomto šířkovém uspořádání bude možné provést rekonstrukci kanalizace, vodovodů DN 600, DN 500, zásobovacího řadu DN 80 a dalších inženýrských sítí. Tato varianta si z prostorových důvodů vyžádá pokácení stromořadí na liché straně ulice. Stromořadí na sudé straně ulice zůstane zachováno.
      Vzhledem k zásadnímu postoji VZmB zachovat stromořadí v maximálním možném rozsahu, rozhodl ředitel, že organizace VZmB na svoje náklady zrealizuje sondy v kořenovém prostoru stávajících lip a to v místech, kde jsou kořeny lip nejvíc ohroženy vodovodními a kanalizačními přípojkami. Správkyně uličního stromořadí vybrala 3 lípy s vizuálně různě rozpoloženým kořenových systémem s ohledem na vodovodní a kanalizační přípojky. U předmětných dřevin vyznačili pracovníci z organizace BVK, a.s. potřebné přípojky. Jedná se o lokality:
      Ul. Krkoškova č. 24: kořenové náběhy zvlňují chodníkový asfalt, silniční obruba je na původním místě. Kanalizační přípojka je vedena 0,5 m od paty kmene lípy.
Krkoškova 24 Krkoškova 24
Krkoškova 24 Krkoškova 24
      Ul. Krkoškova č. 36b: kořenový systém není na povrchu viditelný, asfaltový chodník je rovný, silniční obruba velmi mírně nadzvednutá. Přímo pod stávající lípou jsou vedeny vodovodní a kanalizační přípojky.
Krkoškova 36b Krkoškova 36b
Krkoškova 36b Krkoškova 36b
      Ul. Krkoškova č. 42: kořenové náběhy vytlačily silniční obrubu směrem do vozovky, vizuálně lze pozorovat nadzvednutý asfaltový chodník. Kanalizační přípojka je vedena 0,5 m od paty kmene lípy. 
Krkoškova 42 Krkoškova 42
Krkoškova 42 Krkoškova 42
Závěr:
      Dne 8.4.2014 provedla naše organizace výkopové práce v kořenovém prostoru ručně, bez jakéhokoliv poškození. Kořeny do průměru 3 cm byly po skončení prací zastřiženy. 
      Výkopové práce ve vozovce byly provedeny 1 m od silniční obruby. V průběhu výkopových sond se potvrdilo, že hlavní kořeny nevedou ve vozovce. V lokalitách, kde kořenové náběhy nadzvedly obruby, se po odkrytí asfaltu ve vozovce vyskytovaly kořeny v blízkosti obrubníku nebo těsně pod obrubou, průměr kořenů byl od 5 – 15 cm. Výkopové práce probíhaly v hloubce do 1 m.
       Výkopové práce v asfaltovém chodníku byly provedeny 1 m od výsadbové hrany záhonu, kde se nám potvrdila domněnka, že hlavní kořeny o průměru 20 - 40 cm vedou v chodníku těsně pod povrchem terénu v hloubce 20 – 30 cm, v ojedinělém případě v hloubce 40 cm. Výkopy do větší hloubky jsme již dále neprováděli, neboť to bylo bezpředmětné. 
       Aby při stavební činností bylo zachováno lipové stromořadí na ul. Krkoškově, požaduje VZmB po stavbě do silnice vytvořit kořenovou clonu 1 m od silniční obruby, která bude chránit kořeny před vysycháním. V chodníku nesmí být hlavní kořeny přeseknuty nebo jakkoliv zničeny, neboť by došlo k porušení stability stromů a k hrozbě vyvrácení. Naše organizace navrhuje zvážit přemostění kořenů. 

5. POSOUZENÍ VARIANTY B

      Dne 16.5.2014  bylo svoláno jednání kvůli posouzení kompromisního návrhu uspořádání ulice Krkoškovy po plánované rekonstrukci vodovodů, kanalizace a komunikace v této ulici s ohledem na možnost zachování stromořadí na straně sudých čísel. Předložený návrh zpracovali na základě dřívější studie projektanti Jiří Koukal (prostorové uspořádání inženýrských sítí) a Ing. Štěpánka Štěpánková (nové řešení komunikace). 
      Tomuto jednání předcházel průzkum kořenového systému stromů, který byl proveden kopanými sondami u domů Krkoškova 24, 36 b a 42. Průzkum potvrdil domněnku, že nejsilnější kořeny a nejhustší kořenová síť se vyskytuje v podélném směru (rovnoběžně s vozovkou) a směrem do chodníků a předzahrádek, zatímco směrem do vozovky je kořenový systém chudší.
      Hlavní problém ve vztahu k novým trasám inženýrských síti spočívá v tom, že při hloubení rýh nutně dojde k přerušení hlavních kořenů a tím k ohrožení stability a zdraví dřevin. Tomu je možné předejít technickými opatřeními při výstavbě hlavních řadů ve vozovce, nikoliv však u přípojek jak kanalizačních a vodovodních, tak i plynovodních. Přestože projektant může navrhnout změnu trasy přípojky, je limitován pevně daným místem jejího napojení na hranici soukromého pozemku. I při maximálních úpravách tras by se výkopy pro přípojky nepodařilo oddálit od paty stromů více než na 1 - 1,5 m. Požadavek VZmB je, aby výkopové práce byly prováděny ve vzdálenosti 2 m od paty kmene stromu. Tuto podmínku ze strany stavebních organizací nelze dodržet.
      Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb, BKOM, a.s.,  upozornil na skutečnost, že i klasická konstrukce vozovky v tloušťce 50 cm se významně dotkne všech kořenů rostoucích směrem do vozovky.
      Dále hlavní kořeny na mnoha místech vedou těsně pod povrchem chodníku a zvedají asfaltový povrch. Aby zůstaly zachovány, bylo by nutné přijmout nestandardní řešení. Ing. Štěpánková navrhla dvě alternativy – přemostění pomocí kompozitních roštů, které splňují požadavky bezbariérového přístupu a mají mezery 1 cm, nebo použití netradičních materiálů pro parkové povrchy (SmartSoft 35).
Obě tato řešení správce komunikace odmítá jako nevhodná do městského prostředí. Rošty navíc nevyhovují požadavku na maximální šířku spáry v dlažbě – 0,5 cm.
      Zvednout niveletu chodníku v daném případě nelze kvůli vjezdům do suterénních garáží. Zachování výškové úrovně vjezdů by znamenalo zvlnění chodníku, což je v rozporu s příslušnou ČSN.
Zvažována byla i nestandardní a obecně nepřijatelná řešení, jako zrušení chodníku v příslušném úseku Krkoškovy ulice nebo posunutí chodníků do předzahrádek. S ohledem na legislativní podmínky nelze tato řešení úředně projednat s kladným výsledkem. 
      Vzhledem k výše uvedenému navrhl Ing. Miroslav Martínek, vedoucí útvaru inženýrských služeb, BVK, a.s., pokračovat dále v přípravě rekonstrukce ul. Krkoškova podle varianty A – odstranění stávajících lip na obou stranách ulice. Ředitel VZmB, Ing. Jozef Kasala, opět zdůraznil, že se jedná o velmi cenné stromořadí lip malolistých a je nutného ho alespoň částečně zachovat. Veškeré návrhy, jak stromořadí aspoň částečně zachovat, se však ukázaly jako nereálné a jiné řešení zde nenachází. Detailní porovnání a vyhodnocení všech variant řešení jednoznačně prokázalo technickou proveditelnost pouze některé z variant A. 
      Záměrem VZmB je v rámci celkové rekonstrukce ulice vytvořit optimální podmínky pro novou výsadbu vysokokmenných dřevin a to pouze v případě, že se nenajde jiná možná varianta k zachování stromořadí. Kromě prostorových požadavků se jedná např. o použití distanční dlažby pro parkovací stání, dlážděné chodníky a povrch zeleného pásu (výsadbových záhonů) pod úrovní chodníků. Nové stromořadí by tak do budoucna částečně kompenzovalo hodnotu stávajícího stromořadí.
      Tento požadavek je v souladu se zájmem posílit počet legálních parkovacích míst zjednosměrněním ulice. To by si však vyžádalo změnu dopravního řešení celé oblasti. Zástupci BKOM, a.s. nejsou variantě jednosměrného řešení nakloněny. V další fázi přípravy této stavby bude nutné se otázkou jednosměrných úseků detailně zabývat a najít přijatelný kompromis.
      Diskutován byl i návrh na zachování cca 3 solitérních původních lip jako reliktu a připomínky historického stromořadí. Toto ale nelze uskutečnit, pokud platí podmínka zachování 2 m vzdálenosti hrany výkopu od paty kmene stromu, která dává alespoň teoretickou šanci stromům přestát stavbu a zejména výkopové práce.
      Součástí kompenzačních opatření bude i vytvoření optimálních podmínek, včetně nutných přeložek inženýrských sítí, pro stávající i novou výsadbu v části ulice Krkoškovy mezi křižovatkami s ulicemi Alešovou a Sládkovou.

6. ZÁVĚR

      Shrnutí dosavadního průběhu přípravy rekonstrukce ulice Krkoškova a bude sloužit jako podklad pro jednání s ÚMČ Brno – sever o dalším postupu přípravy

 

Komentáře k článku