Přeskočit navigaci

Rekonstrukce parku pod Špilberkem

Datum zveřejnění: 02.04.2015 11:41

V rámci revitalizace městských parků bude v tomto roce (od dubna do konce září 2015) probíhat rekonstrukce v jihozápadní a severozápadní části parku pod Špilberkem. Proto zde bude v tomto období omezen pohyb osob – návštěvníků parku. 

Jedná se o závěrečnou etapu celkové rekonstrukce parku (tzv. Kočárkové cesty) a také vybudování nové přístupové cesty z ulice Údolní. Řešení navazuje a je plně v souladu s koncepcí, dle které je rekonstrukce parku již 20 let prováděna. Realizací tohoto projektu bude dokončena rekonstrukce mimořádně cenného parku v centru města Brna. Bude zde vytvořen multifunkční prostor, významný jak pro město Brno, tak i pro celý Jihomoravský region. Přispěje ke zvýšení efektivity využívání veřejných prostranství v centru města a zvýší i kvalitu bydlení ve středu města zejména pro mladé rodiny s dětmi a seniory.

Stávající parkové cesty v této části (území je situováno mezi ulicemi Pellicovou a Gorazdovou) jsou zpevněny asfaltem, což je pro vláhové poměry v parku mimořádně nevýhodné a z technického i estetického hlediska je to zcela nevhodné. V rámci revitalizace areálu budou obnoveny komunikace a zpevněné plochy, bude instalován mobiliář, provedeny sadové úpravy, a bude umístěna nová kabeláž a napojení na veřejné osvětlení podél této „Kočárkové cesty“. Rozsah rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch je dosti značný (viz mapka).

Hranice řešeného území

Bude se jednat o kombinaci dlážděných, mlatových resp. hlinitopísčitých cest a ploch s odvodňovacími žlaby. Cílem navržených pěstebních zásahů je stabilizovat stávající porosty, maximálně ochránit jejich aktuální kvalitu a zabezpečit jejich dlouhodobý progresivní vývoj. Nově budou vysazeny různé druhy stromů a solitérních keřů a založeny živé ploty či skupiny keřů.

V části parku, kde bude realizovaná nová cesta z ulice Údolní na ulici Gorazdova, se nacházejí v současnosti zpustlé plochy, které je nutné komplexně revitalizovat. Z urbanistického hlediska se jedná o cenné území, jehož zeleň logicky navazuje na park na Obilním trhu a je důležitým propojením prstence zeleně, který prostupuje centrum města. Návštěvník parku i hradu se díky nové cestě bude moci vyhnout rušným ulicím Údolní a Úvoz. Ve střední části dlážděné cesty je navrženo malé odpočívadlo s lavičkami a u vstupu do areálu budou instalovány informační tabule a rozcestník. Samozřejmostí budou nové odpadkové koše a veřejné osvětlení. Na základě inventarizačního průzkumu zeleně bude nutné odstranění poškozených a nevhodných dřevin. Provede se zde také nová výsadba dřevin i obnova trávníkových ploch. Z důvodů stavebních prací a zřízení deponie materiálu bude nutné zakázat parkování na ploše za oficiálním parkovištěm na ulici Údolní.

Hranice řešeného území

 

 

Komentáře k článku