Přeskočit navigaci

Ořez topolů na ulici Zemědělská v Černých Polích

Datum zveřejnění: 24.03.2015 12:29

Na ulici Zemědělské, v úseku Durďákova a Lesnická, je dvouřadá alej sloupovitých topolů (Populus nigra ´Italica´). První řada topolů, podél bytové zástavby, roste v malých výsadbových ostrůvcích, druhá řada topolů roste v zeleném pásu podél hlavní vozovky. Pod všemi topoly jsou oficiální parkovací stání.

Topoly všeobecně nejsou vhodným druhem do městské zástavby. Jedná se o rychle rostoucí dřeviny, ale s měkkým dřevem a krátkou životností. Topoly se dožívají pouze okolo padesáti let. Poté, co dosáhnou dospělosti, začne rychle docházet ke snižování pevnosti dřeva a celkové stability jedinců. To se projevuje právě ulamováním větví, a to jak suchých, tak ještě zelených. Dalším důvodem, proč topoly ve městech nevysazovat, je létající chmýr, který je silným alergenem.

Veřejná zeleň města Brna, p. o. (dále jen VZmB) má ve své správě a údržbě předmětné topoly, které jí byly svěřeny již jako dospělé dřeviny. Povinností VZmB je zajistit bezpečné stromy, které nesmí způsobit újmu na zdraví obyvatel a jejich majetku.  

Naše organizace v pravidelných intervalech redukuje koruny topolů. Je nezbytné upozornit na skutečnost, že topoly rostoucí na ul. Zemědělské, jsou již za zenitem svého působení, dochází k častému padání větví na chodník, vozovku a na parkoviště. Vzhledem k tomu, že po frekventované komunikaci projede velké množství automobilů, po pěších trasách prochází denně chodci, studenti a děti z mateřské školky, mohou odlámané větve z korun způsobit značné problémy. Dřeviny hodnotíme jako neperspektivní, se zhoršeným zdravotním stavem a sníženou stabilitou.

 foto2 foto1

Ve dnech 28. 1. – 13. 2. 2015 VZmB zrealizovala ořez topolů. Na dřevinách jsou viditelné dutiny jak v korunách, tak na bázi kmene. Vnitřní dřevo je infikováno dřevokaznými houbami a s rozsáhlou postupující hnilobou. Při ořezech bylo zjištěno, že i vzhledem ke stáří topolů, došlo u některých jedinců ke zhoršení zdravotního stavu na tolik, že je nutné dřeviny postupně vykácet a nahradit je novou výsadbou. U některých jedinců tedy proběhl bezpečnostní řez s lokální redukcí, u jedinců hodnocených s výrazně sníženou stabilitou a zhoršeným zdravotním stavem byl proveden sesazovací řez. Stromy se suchými, nebo hnilobou infikovány hlavami původních kmenů, byly z vrchu sesazeny. K takovému řezu bylo nutno přistoupit, neboť existovalo riziko vylomení přírůstů z nestabilních hlav topolů. Vzhledem ke skutečnosti, že u 6-ti topolů došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu během krátkého období, podá naše organizace žádost o kácení na příslušné městské části. Na základě rozhodnutí o kácení, které vydá orgán ochrany přírody, proběhne v zimním období 2015 vykácení neperspektivních topolů. Náhradní výsadba bude uskutečněná na jaře 2016. Do té doby, než bude vydáno rozhodnutí na kácení dřevin, pracovníci VZmB sesazovacím řezem zajistili stabilitu a bezpečnost topolů. Kácení ostatních dřevin bude rozděleno do více etap (podle aktuálního zdravotního stavu a stability jedinců) s následnou obnovou, která již započala v minulých letech. Do dvouřadé aleje jsou dosazovány sloupovité duby (Quercus robur´Fastigiata´). U mladých dubů provádí VZmB výchovné řezy, potřebnou zálivku dle klimatických podmínek a opravu kotvení.

 foto4 foto5 foto3

Jako nebezpečný se projevil topol rostoucí na nároží ulic Zemědělské x Lesnické.  Tento topol byl sesazen z důvodu snížené stability a s výrazně zhoršeným zdravotním stavem. Jeho stabilita byla snížená natolik, že existence na stanovišti byla nevyhovující pro okolí, proto tento topol byl dne 21. 2. 2015 vykácen. 

  foto8 foto7

 

 

Komentáře k článku